Browsing all articles tagged with کوانتوم
081201_quantum

محاسبات کوانتومی چیست؟

سخن گفتن از آینده تکنولوژی خصوصا با در نظر گرفتن تکامل پر سرعت آن در دهه های اخیر بسیار سخت است، اما هم اکنون بسیاری از دانشمندان اذعان دارند شاید محاسبات کوانتومی قسمت بزرگی از آینده تکنولوژی را تشکیل دهد. اما این واژه  با اینکه در اخبار گاهی به گوشمان میخورد برای بسیاری نا آشناست. پس بهتر است ببینیم محاسبات کوانتومی چیست؟  

Share