Browsing all articles tagged with هک
swordfish-hacking

چرا بهترین و بیشترین هکرها، روس هستند؟

  همیشه در اخبار شنیده ایم یک پای ثابت هک، روسیه و افراد مستقر در این جامعه بوده است و اکثر کاربران اینترنت، این کشور و مردم آن را به نام هکرهای چیره دست میشناسند. با اینکه روسیه تنها ۱% اقتصاد اینترنت دنیا را در اختیار دارد، اما بیش از ۳۵% جرم های سایبری و اینترنتی در این کشور صورت میگیرد.    

Share