Browsing all articles tagged with عکس
jerusalem

تصاویری فوق العاده از قلمرو بهشت در ۱۲۰ سال گذشته

در آن زمان امپراطوری عثمانی (ترکیه کنونی) کنترل فلسطین، اسراییل و لبنان و دیگر کشورهای آن منطقه را بر عهده داشت. با تماشای این عکس ها به این مهم پی خواهید برد چرا این قسمت از دنیا را فرمانروایی خدا یا بهشت میدانند! در اینجا تصاویر بسیار جالب و دیدنی مشاهده میکنید که از سالهای ۱۸۹۰-۱۹۰۰ آن منطقه خصوصا فلسطین (یا اسراییل) حکایت دارد.   اگر از اینترنت کم سرعت بهره میجویید، کمی تامل فرمایید تا عکس ها باز شوند.    

Share