Browsing all articles tagged with سیاهچاله
supermassive

سیاهچاله ای با جرم ۱۰ میلیارد برابری خورشید

هر روز در خبرها می شنویم که سفر به فضا ارزانتر شده است و شرکتهای جدیدی هر روز امکان مسافرت اشخاص عادی به فضا را امکان پذیر می کنند. شاید روزی سفر به فضا و سایر کرات یا کهکشانها به فکر شما هم بیافتد و تصمیم به مسافرت فضایی بگیرید. اگر چنین تصمیم گرفتید بهتر است دو کهکشان NGC 3842 و NGC 4889 را از لیست خود خط بزنید.

Share