Browsing all articles tagged with روبات
images

روبات های مفیدی که هم اکنون میتوانید بخرید

روباتها روز به روز پیشرفته تر میشوند و با توسعه دانش عملا وارد زندگی ما خواهند شد. گرچه هم اکنون یک بازوی مهم صنعت نیز دانش روباتیک است. در حال حاضر روبات های بسیاری از سرگرم کننده گرفته تا کمک کننده برای زندگی شخص ما عرضه شده اند که البته هنوز آنطور که باید و شاید وارد زندگی ما نشده اند. در این مقاله ۷ روبات مفیدی را معرفی میکنیم که هم اکنون میتوانید آنها را خریداری کرده و در خانه و یا اداره مورد استفاده قرار دهید.  

Share
romo

Romo روبات دوست داشتنی

روباتهایی که در فیلمها می بینیم بسیار پیشرفته اند و تا سالها دست ما به آنها نخواهد رسید. اگر شما هم عاشق الکترونیک، دیجیتال، برنامه نویسی و گوشیتان باشید، از داشتن و بازی کردن با روبات خوشتان می آید. البته داشتن روباتهایی که در فیلمها دیده می شود امکانپذیر نیست اما Romo هر عاشقی را سرگرم خواهد کرد.    

Share