Browsing all articles tagged with دامنه
domain-name

گران ترین دامنه های تاریخ!

دامنه (آدرس وب سایت های اینترنتی) میتواند از ۲-۳ هزار تومان تا ده ها میلیارد تومان ارزش داشته باشد. در این پست گرانترین قیمت پرداخت شده برای دامنه های موجود را ذکر کرده ایم که البته بیشتر آنها نیز طبق انتظار، مربوط به صنعت پورنو و گیم آنلاین و فروشگاه هستند! چندصنعتی که در بستر اینترنت درآمد زایی بسیاری دارد.    

Share