Browsing all articles tagged with ثروت
10-mars

بزرگترین و ثروتمندترین خانواده های تجاری در امریکا

در این روزهایی که سر و صداهای بسیاری در سراسر دنیا علیه ثروت اندوزی و شرکت های بزرگ بر پا شده است، بد نیست در مورد آنها اطلاعات کمی نیز کسب کنیم. در این پست بزرگترین خانواده های تجاری در امریکا به ترتیب معرفی شده اند.  

Share